top of page

O NÁS

Zameranie školy


Škola plná hry vytvára pre deti príležitosti, ktoré podporujú ich záujem o poznanie
nového, objavovanie neznámeho, podieľanie sa na spoločnom živote a činnostiach v materskej škole i rodine, a tým prispieva k osobnému uspokojeniu a pohode.


Škola plná hry

1. rozvíja poznanie seba samého, vlastných záujmov, potrieb, sebavedomie a sebadôveru,
záujem o okolité dianie, činorodosť a pracovitosť, zodpovednosť za svoje rozhodnutia,


2. povzbudzuje chuť k učeniu, vytváraniu vhodných príležitostí,


3. učí všímať si problémy, vedie ich k ich riešeniu cestou pokusu a omylu, k vymýšľaniu nových riešení formou fantázie,


4. rozvíja schopnosť komunikovať, vyjadrovať svoje zážitky, pocity, nálady,


5. vedie k uvedomovaniu si svojho konania a následkov, k spolupráci, k dodržiavaniu
zdôvodnených povinností a pravidiel, k chápaniu odlišností iných, k tolerancii
a k umeniu dohodnúť sa.


Materská škola vytvára aj príležitosti pre rozvíjanie nadania a talentu detí. Zameriava sa na hudobno-pohybové a tanečné schopnosti detí, ktorým dáva príležitosti na uplatnenie sa v detskom folklórnom a tanečnom súbore Lupienok. Hudba láka deti aj hrou na hudobný nástroj. Svoje uplatnenie tu nájdu deti so záujmom naučiť sa základom hry na flautu. Základy literárno-dramatického umenia a rozvíjať kultúru komunikácie môžu deti v detskom dramatickom súbore Breptáčik. Deťom, ktoré majú esteticko-výtvarné cítenie, umožňuje uplatniť svoje záujmy v nadštandardnej aktivite Farbička.
Digitalizácia sveta sa dostáva aj do prostredia materskej školy. Počítačová gramotnosť sa stáva samozrejmosťou pre každého človeka. Deťom poskytujeme možnosť získať základy ovládania práce s počítačom v denných činnostiach. Výchovno-vzdelávaciu činnosť
realizujeme s využívaním digitálnych technológií ako sú interaktívne tabule, mikroskop, telefóny a pod. Vytvárame vlastné edukačné materiály zamerané na konkrétne podmienky v triedach materskej školy. Multilingvistická Európa nás predurčuje k tomu, aby sme ovládali aj cudzie jazyky. Táto potreba sa dostala aj do našej materskej školy. Učiteľky, ktoré ovládajú cudzí jazyk, ho v hrách a hrových činnostiach približujú deťom. K zámernému zoznámeniu sa s cudzím jazykom môžu deti využiť nadštandardnú aktivitu. Prioritou školy však stále zostáva vytváranie radostného, pohodového, estetického a podnetného prostredia plného hry, porozumenia a poskytovania možností k čo najlepšiemu individuálnemu rozvoju všetkých detí s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením.

bottom of page