PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE NA R. 2021-2022

POPLATKY A SPÔSOB ICH ÚHRADY K 1.9.2021

SPLNOMOCNENIE NA PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ 2021

PRIHLÁŠKA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

INFORMOVANY SÚHLAS O POKRAČOVANÍ PPV

ŽIADOSŤ O POKRAČOVANIE PPV

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ OD 1.5.2021

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY ZEMPLÍNSKA 2, PREŠOV
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

ORGANIZAČNÝ PORIADOK