top of page

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE POPLATKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZMYSLE VZN MESTA PREŠOV

​ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ 2022-2023

OZNAM O PRÍJÍMANÍ ŽIADOSTÍ DO MŠ 2022-2023 (PDF VERZIA)

OZNAM O PRÍJÍMANÍ ŽIADOSTÍ DO MŠ 2022-2023 (WORD VERZIA)

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE NA R. 2021-2022

POPLATKY A SPÔSOB ICH ÚHRADY K 1.9.2021

SPLNOMOCNENIE NA PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ 2021

INFORMOVANY SÚHLAS O POKRAČOVANÍ PPV

ŽIADOSŤ O POKRAČOVANIE PPV

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY ZEMPLÍNSKA 2, PREŠOV
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

bottom of page