top of page

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE POPLATKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZMYSLE VZN MESTA PREŠOV

​ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ 2024-2025

OZNAM O PRÍJÍMANÍ ŽIADOSTÍ DO MŠ 2024-2025

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE NA R. 2023-2024

POPLATKY A SPÔSOB ICH ÚHRADY K 1.9.2023

SPLNOMOCNENIE NA PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ

INFORMOVANY SÚHLAS O POKRAČOVANÍ PPV

ŽIADOSŤ O POKRAČOVANIE PPV

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY ZEMPLÍNSKA 2, PREŠOV
ZA ŠKOLSKÝ ROK

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

bottom of page