Oznam o zmene poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ od 1.5.2021


Mesačné poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ od 1.5.2021 v zmysle VZN mesta Prešov: 20,-€

Za deti, ktoré majú 1 rok pred vstupom do ZŠ sa poplatky neuhrádzajú


Poplatok sa uhrádza od 1. do 8. dňa bežného mesiaca bankovým prevodom alebo vkladom na účet vedený v ČSOB:

Školné: č.ú. SK76 7500 0000 0040 0842 1246 v.s. 453223002

v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu


Mesačné poplatky za stravovanie dieťaťa v MŠ (stravné):

35,00 € bežné stravovanie dieťaťa

40,00 € diétne stravovanie dieťaťa

12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu

výchovy k stravovacím návykom.


Poplatok sa uhrádza do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca bankovým prevodom alebo vkladom na účet vedený v ČSOB:

Stravné: č.ú. SK54 7500 0000 0040 0842 1254 v.s. 115223003

v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu


Žiadame zákonných zástupcov, ak je to možné, aby na úhrady zadali trvalý príkaz na aktuálny školský rok - 10 mesiacov, čím predídeme nezrovnalostiam pri platení poplatkov.Poplatky za pobyt dieťaťa od 1.5.2021
.do
Download DO • 32KB
Poplatky za pobyt dieťaťa od 1.5.2021
.pd
Download PD • 132KB

101 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše