Informácie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

(predtým odklad školskej dochádzky)Od 1.1.2021 je účinná zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ


1. Kto má podať žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

· Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ ?

· Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.

· Ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal žiadosť pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

· Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

· V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

· Potrebná bude písomná žiadosť s prílohami

1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

2. písomný súhlas ošetrujúceho pediatra

3. informovaný súhlas zákonného zástupcu

· (vzory žiadosti a informovaného súhlasu v prílohe)


5. Kto zabezpečuje školského psychológa?

  • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

Uvádzame kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP, ktorí majú na starosti naše pracoviska MŠ:

Adresa: Levočská 7, Prešov 080 01

Telefónne čísla:

+421 51 77 155 26 +421 51 77 546 21 +421 915 899 455 +421 915 899 454

Email: centrumpo@cpppap-presov.sk, web stránka: https://cpppap-presov.webnode.sk/

  1. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

  • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.

Dôležité termíny

  • Zákonný zástupca podáva žiadosť vrátane všetkých príloh riaditeľke MŠ – do 17.mája 2021

  • Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 30.júna 2021

informovany_suhlas_pokracovanie_PPV
.doc
Download DOC • 40KB
Žiadosť o pokračovaní PPV
.doc
Download DOC • 35KB

62 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše